INLEDNING

Den Europeiska unionen som vi känner har kommit att bli det mest lyckade fredsprojektet som vi känner till. Aldrig förr har så många européer som nu levt i sådant välstånd, frihet och trygghet som idag. Denna utveckling är till stor del tack vare den Europeiska unionen och att kristdemokratiska ledare från framför allt Tyskland, Frankrike och Italien bestämde sig för att det aldrig mer skulle råda krig på den europeiska kontinenten. Länder som handlar med varandra och som görs beroende av varandra kommer naturligt att se varandra som tillgångar och inte som konkurrenter. På denna enkla princip skapades den Europeiska unionen, det mest lyckade freds- och frihandelsprojektet som någonsin observerats.

Många européer har fått det allt bättre under åren. Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 och Östeuropas successiva öppnande mot omvärlden har EU utvidgats från att i princip ha varit en sammanslutning av västeuropeiska länder, till att idag omfatta länder från hela Europa.

Trots att välståndet har ökat för de allra flesta i Europa, så finns det fortfarande de grupper som har halkat efter. Dessa grupper innefattar bland annat de människor som identifierar sig som homo, – bi-, eller transsexuella.

UTGÅNGSPUNKT I KRISTDEMOKRATIN 

Enligt den kristdemokratiska idétraditionen är det en självklarhet att alla människor ska bemötas jämlikt och med respekt, oavsett vart de bor i världen. Enligt den kristdemokratiska idétraditionen har varje människa inte bara ett högt värde, utan också ett unikt värde som innebär att varje människa har rätt att leva sitt liv så som den önskar. Detta innebär att det för en kristdemokrat är en självklarhet att alla människor, oavsett vilken sexuell läggning de har, eller vilken könsidentitet de har, ska ha rätten till ett liv i trygghet och värdighet. I ett kristdemokratiskt samhälle ska alla människor få komma till sin rätt och ingen ska behöva dölja sin identitet med rädsla för att bli diskriminerad.

I det samhälle som Kristdemokraterna eftersträvar så ska alla människor kunna känna sig säkra, ha samma rätt till sjukvård och socialförsäkringar och att kunna söka sig till samma utbildningar och samma arbeten, förutsatt att de besitter de rätta meriterna. En persons sexuella läggning ska aldrig kunna påverka en människas rätt och möjlighet att leva ett fullvärdigt liv. För en Kristdemokrat är det en självklarhet att en person som definierar sig som homo-, bi- eller transsexuella kunna leva öppet i enlighet med sin identitet, utan rädsla för att bli diskriminerad eller att få ta emot våldshandlingar eller verbala trakasserier.

Det är å ena sidan positivt att allt fler människor idag väljer att öppet visa sina sexuella identiteter och sina könsidentiteter. Att tvingas att leva ett helt liv och dölja vem man egentligen är, är förödande och i praktiken ett liv som går förlorat. Ett sådant samhälle är inte förenligt med den kristdemokratiska principen och att varje människa har ett unikt och okränkbart värde. Att människor nu i allt högre utsträckning väljer att komma ut och leva i sina sanna identiteter är positivt. Acceptansen och förståelsen för frågor som rör hbt+ har ökats under de senare åren. Samtidigt ser vi att utvecklingen på intet sätt är linjer. 

Vi Kristdemokrater ser med fasa på vad som händer i länder som Polen och Ungern, länder som under senare tid har sett en grogrund för en ny konservativ och nationalistisk rörelse, där homo-, bi- och transfobi är ett stående inslag. Dessa länders regeringar gör vad populister historiskt alltid har gjort och ställer grupp mot grupp. I detta fall gömmer dessa konservativa regeringar sin fobi bakom fromma värderingar om familjerna som samhällets viktigaste byggsten. 

För en Kristdemokrat finns det ingen som helst motsättning mellan att å ena sidan värna familjen, som enligt oss är samhällets viktigaste byggsten, och samtidigt arbeta för ett öppet och tolerant samhälle där alla människor kan leva sina live öppet och fritt.

Den Europeiska unionen som en gång grundades för att överbrygga klyftorna mellan människor på basis och nationalitet, religion, kön och på senare år även sexuell identitet. EU har onekligen varit en starkt bidragande faktor till att ha skapat ett aldrig tidigare skådat välstånd för de europeiska ländernas medborgare. Länder som tidigare varit planekonomiska diktaturer längtar efter den gemenskap som EU erbjuder. Detta visar inte minst den stora östutvidgningen år 2004.

Men just av denna anledning är det viktigt att EU med en samstämmig röst visar att EU inte är ett sällskap där länder kan söka sig för att erhålla stöd i form av bidrag. I Fördraget om den Europeiska unionens andra artikel statueras att unionen ska motverka diskriminering av minoriteter av olika slag. Man kan inte och bör inte kunna få vara fullvärdig medlem av den Europeiska unionen och samtidigt bedriva en politik som aktiv resulterar i att människor döljer sin sanna identitet som homo-, bi- eller transsexuella och som då riskerar att utsättas för repressalier om de visar sin sanna identitet.

Vi i Öppna Kristdemokrater anser absolut inte att EU ska lägga sig i hur olika länder bedriver välfärd, hur de väljer att organisera sjukvård, skola eller arbetsmarknadsvillkor. Men det finns en skarp gräns gentemot att lägga sig i olika länders angelägenheter och att stå passivt och titta på när vissa länder i EU diskriminerar sin egen befolkning. Det är och ska fortsatt vara EU:s roll att försvara grundläggande rättigheter. EU måste tydligt markera och vidta åtgärder när grundläggande mänskliga fri- och rättigheter kränks.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

  1. Att EU avskaffar den så kallade sociala pelaren 

FRI RÖRLIGHET 

Den fria rörligheten är för oss som EU-medborgare en av hörnstenarna i EU samarbetet. Men ändå finns grupper som inte kan dra nytta av rätten till fri rörlighet fullt ut som hbt+personer, regnbågsfamiljer och deras barn. Vi oroas över att regnbågsfamiljer upplever diskriminering när de reser eller flyttar inom EU. Ett par som är gifta i Sverige ska inte behöva se sitt föräldraskap eller få sitt äktenskap nedvärderat när de åker till, eller genom ett annat EU-land, bara för att det landet inte tillåter samkönade par att till exempel adoptera eller ingå äktenskap.

Barn ska naturligtvis legalt ha sina föräldrar som föräldrar oavsett vilket land de befinner sig i. En kvinnas fru ska vara hennes närmaste anhöriga även i ett land som inte själv har samkönade äktenskap. För oss är det viktigt att alla hbt+personer behandlas likvärdigt i EU-länderna.

En viktig fråga är att EU-länder ska respektera varandras lagar så äktenskap och föräldraskap inte upphör vid nationella gränser. Den kristdemokratiska idétraditionens principer om förvaltarskap, demokrati, solidaritet och vetskapen att varje person har ett okränkbart människovärde är värden som leder vara nationell men alla EU länder ska leva upp till den fria rörlighetens direktiv. Så bevarar vi en union utan att utöka byråkratin.

Europa har idag inte en fri rörlighet för regnbågsfamiljer eller hbt+personer trots att flera avtal likt schengenavtalet menar att alla EU medborgare ska vara garanterade fri rörlighet. 

Länder som hindrar den fria rörligheten ska bli sanktionerade enligt bötesbelopp. Den fria rörligheten för varor, tjänster, att kunna studera, resa eller driva företag får inte hindras av homo, bi och transfober. EU bör därför följa upp direktiv inom arbetsrätt för transpersoner som finns idag och införa det som en del av strategin för hbt+personer.

Även rätten till tjänster likt sjukvård inom EU som en del av den fria rörligheten får inte hindras av en kränkning av mänskliga rättigheter. Välfärden i de europeiska länderna inom unionen ska vara nationell men alla EU länder ska leva upp till den fria rörlighetens direktiv. Så bevarar vi en union utan att utöka byråkratin.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

  1. Att den fria rörligheten ska gälla hbt+personer och dess familjer 
  2. Att länder som hindrar den fria rörligheten ska få sanktioner enligt bötesbelopp
  3. Att EU-kommissionen måste följa upp att den så kallade Coman-domen verkligen efterlevs. Domen garanterar samkönade familjer samma fria rörlighet inom EU som alla andra EU-medborgare har
  4. Att underlätta för regnbågsfamiljer att kunna etablera sig i alla EU:s medlemsländer

FÖRSLAG FÖR EN MER RÄTTVIS UNION

Trots EU:s antidiskrimineringsdirektiv så fortsätter diskrimineringen mot hbt+personer. EU behöver ta fram ett ramverk som gör gällande vad egentligen diskriminering är och hur diskriminering tar sig i uttryck mot hbt+personer. Diskriminering är något som oftast inte är lätt att slå fast, om det inte på ett tydligt sätt görs gällande vad i handling som klassas som diskriminering.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

  1. Att EU antar det uppdaterade likabehandlingsdirektivet som gör att skyddet mot diskriminering omfattar alla även inom hälsa och sjukvård, utbildning, sociala förmåner samt när man köper varor och tjänster
  2. Att varje land ska kontinuerligt rapportera om de åtgärder man vidtagit för att motverka diskriminering mot hbt+personer
  3. Att EU ska inkludera hbt+personers rättigheter som en del i arbetet med grannlandspolitik, bistånd och handel

EN RÄTTSSÄKER ASYLPROCESS

När det kommer till asylprocessen anser Öppna Kristdemokrater att det finns ett behov av ett mottagningssystem samt en mer rättssäker asylprocess. Det är av vikt att människor trots läggning ska känna sig trygga när det söker asyl i EU-länder. Det är något som Öppna Kristdemokrater anser kan förbättras både i Sverige och på EU-nivå. Bedömningen av hbt+personers asylansökningar präglas av betydande godtycklighet och många hbt+personer upplever fortfarande en otrygghet i de boenden de erbjuds av Migrationsverket. Det är inte tillräckligt att anse asylprocessen som god på grund av att ett visst antal formaliakrav kan bockas av på en lista. 

Rättssäkerheten i asylprocessen måste öka. I Sverige förslag kring kompetenshöjande insatser, bättre kunskaps- och metodstöd, inspelning och transkribering av intervjuer, tolkstöd vid genomgång av protokoll från intervjuer och en oberoende inspektion för migrationsärenden samt förslag på att tillsätta en utredning för att utvärdera Migrationsverkets arbete med asylärenden där hbt+personer söker asyl eller där religiös uppfattning, till exempel konversion, åberopas. Utifrån denna utvärdering bör en sådan utredning föreslå åtgärder som stärker den rättsliga kvaliteten och likformigheten i tillämpningen. Det förslag som har tagits upp i Sverige är även goda förslag att se över på EU-nivå.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

  1. Att EU ska ha en rättssäker asylprocess för hbt+personer och dess familjer