FÖRBÄTTRADE LIVSVILLKOR FÖR TRANSPERSONER

FÖRBÄTTRADE LIVSVILLKOR FÖR TRANSPERSONER

Ordet transpersoner används som ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från den traditionella samhällsnormen. En enskild transperson kan identifiera sig som man, kvinna, både och, mitt emellan, varken eller – oberoende av det kön som registrerats vid födseln. En del vill förändra sin kropp, andra inte. I program har Öppna Kristdemokrater samlat förslag till reformer för att skapa en mer modern och ändamålsenlig lagstiftning för fastställande av juridiskt kön samt för tillgången till vård och behandling. 

Vår utgångspunkt är att varje människa är okränkbar och har rätt att utveckla sin egen person. I detta ligger en rätt till självidentifiering men också en förståelse för att alla människor växer och utvecklas i en kontext av flera olika små och större gemenskaper, varav familjen för de flesta människor är den viktigaste. 

RÄTT TILL SJÄLVIDENTIFIERING

ÄNDRING AV KÖNSTILLHÖRIGHET

Ändring av könstillhörigheten är väldigt viktig för transsexuella och ibland även icke-binära. Då ändring av könstillhörighet endast är en administrativ process är det Öppna Kristdemokraters åsikt att detta ska vara lika enkelt att genomföra som det är att ändra folkbokföringsadress till exempel genom en e-tjänst hos Skatteverket. Det är dock viktigt att det finns kontrollmekanismer vi upprepade ändringar för att förhindra missbruk av kriminella krafter.

Även minderåriga bör ha möjlighet att få sin könstillhörighet ändrad om en ändring är i enlighet med utvecklingen av barnets eller ungdomens könsidentitet och det krävs med hänsyn till personens bästa. I minderårigas fall bör det alltså krävas intyg från läkare. 

Öppna Kristdemokrater anser inte att unga själva bör ha rätt att ändra sin könstillhörighet mot sina vårdnadshavares vilja. I de fall vårdnadshavarna inte anser att deras barn bör ändra sin könstillhörighet eller om vårdnadshavarna är oense bör socialtjänsten ges möjlighet att fatta beslut om att anmäla ändrad könstillhörighet ifall det bedöms vara till barnets eller den unges bästa.

KÖNSNEUTRALA PERSONNUMMER

Dagens system med ett personnummer, där det framgår vilken könstillhörighet man har, leder till problem för den som ändrat sin könstillhörighet. Eftersom ens kön framgår av det personnummer man har, kan en ändring av ens könstillhörighet leda till problem med banken, försäkringsbolaget, bostadskön etc. Det kan också skapa problem som ännu inte har eller som inte vill ändra könstillhörighet men som har ett normöverskridande könsuttryck. 

Förutom de problem som uppstår för den som på grund av ändrat könstillhörighet tilldelas ett nytt personnummer finns också frågan om varför kön vid varje tillfälle måste vara en publik uppgift. Öppna Kristdemokrater föreslår därför att personnummer framöver ska vara könsneutrala och att könstillhörigheten istället registreras på ett annat sätt i folkbokföringen. Genom att särskilja könstillhörigheten från personnumret skapas också möjligheten till att införa en neutral könstillhörighet samt en beteckning för de som inte vill ha något kön registrerat.  

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att det ska vara möjligt att ändra könstillhörighet genom en säker e-tjänst
 2. Att minderåriga ska kunna få sin könstillhörighet ändrad om en ändring är i enlighet med utvecklingen av barnets eller ungdomens könsidentitet och det krävs med hänsyn till personens bästa
 3. Att socialtjänsten ska kunna anmäla ändrad könstillhörighet för minderåriga ifall en eller båda vårdnadshavarna motsätter sig en sådan ändring och om det bedöms vara till barnets eller den unges bästa
 4. Att personnumren görs könsneutrala och att könstillhörigheten registreras på annat sätt i folkbokföringen
 5. Att det skapas möjlighet att registrera en neutral könstillhörighet 
 6. Att det skapas möjlighet att registrera att man inte vill uppge kön

ÖKAD KUNSKAP

Socialstyrelsen konstaterade förr året att ”[a]ntalet nya fall av diagnostiserad könsdysfori bland personer med registrerat kön flicka i åldern 13–17 år har ökat med närmare 1 500 procent sedan 2008.” Det har även skett en betydande ökning även i andra grupper. Från 2008–2018 ökade antalet personer med diagnosen könsdysfori bland unga med registrerat kön man i åldern 18-24 år med 400 procent. 

Även den demografiska sammansättningen av de som söker sig till könsdysforivården har förändrats från att till större delen utgöras av personer med registrerat kön man där könsdysforin debuterat i barnaåren eller efter puberteten till att till stor del vara personer med registrerat kön kvinna där könsdysforin debuterar tidigt i puberteten. 

Det är inte bara i Sverige som denna kraftiga ökning av nya diagnosticerade fall av könsdysfori finns. Men trots den kraftiga ökningen saknas det kunskap om vad ökningen och förändringen i den demografiska sammansättning bland de som säker sig till könsdysforivården beror på och i vilken utsträckning de förändringar som skett i gruppen bör leda till förändringar i vård och behandling. 

Vissa insatser har gjorts inom forskningen för att bättre förstå de förändringar som sker; exempelvis har en studie gjort på alla de som sökte sig till en könsidentitetsklinik i Amsterdam mellan 1972 och 2015. Öppna Kristdemokrater anser att liknande undersökning bör göras i Sverige. Likaså bör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fördjupa den studie de genomförde om könsdysfori hos barn och unga 2019. Just nu bedrivs det en hel del forskning inom området och det är viktigt att den nya kunskap som kommer fram kan omsättas i bättre vård och omsorg. 

Öppna Kristdemokrater anser att denna typ av fördjupande kunskap är ett bra komplement till det uppdaterade nationella kunskapsstöd som Socialstyrelsen arbetar med att ta fram 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att tillsammans med akademiska institutioner undersöka förändringarna i den grupp som söker sig till könsdysforivården
 2. Att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ges i uppdrag att fördjupa den studie om könsdysfori hos barn och unga som de publicerade 2019

BÄTTRE VÅRD OCH BEHANDLING

KÖNSIDENTITETSMOTTAGNINGAR

Nuvarande system, där vuxenpsykiatrin och BUP har sina egna könsidentitetsmottagningar, leder till att nyblivna 18-åringar som lämnar BUP, remitteras vidare till någon av vuxenpsykiatrins könsidentitetsmottagningar, där de kan få vänta länge, innan de får en kallelse till sitt första besök på vuxenmottagningen.

För att unga transpersoner ska slippa hamna i en ny vårdkö när de fyller 18 år anser Öppna Kristdemokrater att samtliga könsidentitetsmottagningar framöver ska ta emot såväl barn som vuxna. För att detta ska bli möjligt krävs det att mottagningarna i sin personalstyrka har den kompetens som behövs för att ta hand om barn, unga, unga vuxna och vuxna. Bland personalen i dessa nya könsidentitetsmottagningar, ska det även finnas såväl neuropsykiatrisk kompetens, som kompetens i endokrinologi.

UTREDNING OCH DIAGNOSTICERING

Utredningen ska även i fortsättningen vara individanpassad och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idag finns två olika kunskapsstöd framtagna av Socialstyrelsen som ger hjälp till könsidentitetsmottagningarna runt detta. Det ena kunskapsstödet avser barn och unga det andra vuxna. Kunskapsstödet avseende barn och unga håller för tillfället på att uppdateras av Socialstyrelsen och planeras vara färdigt under första halvåret 2022.

Idag behövs det en remiss för att komma till utredning. Vissa team tillåter en egenremiss medan andra kräver remiss från psykiatriker, psykolog eller skolsköterska. Öppna Kristdemokrater anser att utredningen måste vara likadan i hela landet något som den inte är idag. Detta beror på att det görs olika tolkningar av Socialstyrelsens kunskapsstöd. 

Just nu pågår en process för att göra betydande delar av könsdysforivården till så kallad nationellt högspecialiserad vård. Detta bör leda till större enhetlighet i de bedömningar som görs och den vård som erbjud. Det kommer också förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning och forskning. Öppna Kristdemokrater anser att det är bra att könsdysforivården nu blir nationellt högspecialiserad vård. Det är dock viktigt att detta inte leder till längre vårdköer eller tillgänglighetsproblem som innebär hinder för personer att ta del av utredningar och vård som de behöver. 

MEDICINSK OCH KIRURGISK BEHANDLING

Öppna Kristdemokrater anser inte att frågor rörande detaljer om medicinsk och kirurgisk behandling är beslut som bör fattas på politiska grunder. Beslut om vilka typer av behandlingar som är lämpliga att erbjuda måste lämnas till den medicinska professionen. Det är dock ett politiskt ansvar att skapa de ramar som vården ska verka inom. 

Öppna Kristdemokrater anser att det även fortsatt ska vara möjligt att erbjuda unga transpersoner hormonbehandling med så kallade stopphormoner, minipiller eller p-piller som kan initieras när ungdomen kommit in i puberteten och en preliminärkönsdysforidiagnos har satts. Detta är en behandling görs för att förhindra ytterligare oönskad pubertetsutveckling av kroppen. För en ung transsexuell på väg in i puberteten är en pubertetsutveckling av kroppen påfrestande för den psykiska hälsan, och kan leda till ett omfattande psykiskt lidande.

Samtidigt kan en behandling med stopphormoner föra med sig biverkningar exempelvis minskad tillväxt av benmassa. Avvägningen mellan risk och nytta med behandlingen är dock ingen politisk bedömning utan en bedömning som måste göras från fall till fall av behandlande läkare i samråd med den person det berör och dennes vårdnadshavare. 

Vi ser med oro på den självmedicinering som görs där personer själva införskaffar könskonträra hormoner. En orsak till självmedicineringen är de långa köerna till könsidentitetsmottagningarna. Det kan ta upp till flera månader från det första besöket på en mottagning innan utredningen påbörjas. Eftersom utredningen pågår mellan sex och nio månader innebär det en lång väntan för den enskilde innan diagnos kan fastställas och könskonträra hormoner skrivs ut.

Öppna Kristdemokrater anser att man inte bör begränsa möjligheten att få könskonträra hormoner genom vården ytterligare, exempelvis genom att med lagstiftning höja åldersgränsen för behandling med könskonträra hormoner. Unga personer som fått sin könsdyforidiagnos fastställd bör även fortsättningsvis kunna förskrivas könskonträra hormoner. De medicinska riskerna med självmedicinering är så pass allvarliga att en reglering i lag för att ytterligare begränsa vårdens förskrivning inte är önskvärd.

Öppna Kristdemokrater anser att könsbekräftande kirurgi även i fortsättningen ska kunna erbjudas från det personen är 18 år under förutsättning att patienten och könsidentitetsutredningen kommit fram till att det är önskvärt för patienten. Öppna Kristdemokrater anser också att det är viktigt med en god eftervård. Senast tre månader efter kirurgisk behandling ska alla patienter erbjudas ett kuratorssamtal och annat stöd där det behövs. Vid behov ska remisser skickas till den lokala vuxenpsykiatrin, vårdcentral, och/eller gynekolog, androlog eller endokrinolog.

För transkvinnor (MTF) är det viktigt att bli erbjuden hårborttagning. Eftersom alla har olika typer av skäggväxt och kroppsbehåring så finns det ingen metod som passar alla. Vissa kan behandlas med laser medan andra kommer behöva få epilering. Epilering är tidskrävande och mer kostsamt än laserbehandling. Idag varierar det mellan olika delar av landet vilken typ av behandling som erbjuds som en del av den offentligt finansierade vården. Öppna Kristdemokrater anser att hårborttagning för transkvinnor bör ingå i den offentligt finansierade vården och inordnas i högkostnadsskyddet.

Många transpersoner är beroende av olika typer av hjälpmedel. Det kan exempelvis handla om binders som används av transmän som ännu inte fått mastektomi för att dölja brösten, penisproteser som hjälper transmän som inte fått falloplastik att få ett mer manligt utseende samt peruker för transkvinnor som har för mycket manligt håravfall och därför inte kan få hårtransplantation. Idag erbjuds olika typer av hjälpmedel i olika delar av landet. Öppna Kristdemokrater anser att de hjälpmedel en transperson behöver ska ingå i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att samtliga könsidentitetsmottagningar framöver ska ta emot såväl barn som vuxna
 2. Att alla transpersoner ska erbjudas likvärdig vård oavsett var i landet de bor
 3. Att omvandlingen av könsdysforivården till nationellt högspecialiserad vård inte skapar hinder för personer att ta del av utredningar och vård som de behöver
 4. Att unga personer även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behandling med stopphormoner
 5. Att det inte införs några ytterligare begränsningar i möjligheten att få könskonträra hormoner utskrivet av läkare
 6. Att könsbekräftande kirurgi även i fortsättningen ska kunna erbjudas från det personen är 18 år 
 7. Att alla som genomgår könsbekräftande kirurgi ska ges tillgång till god eftervård
 8. Att transkvinnor ska erbjudas hårborttagning som en del av den offentligt finansierade vården
 9. Att de hjälpmedel en transperson behöver ska ingå i högkostnadsskyddet för hjälpmedel 

STÖD TILL ÅNGRARE

I den offentliga debatten förekommer det från och till uppgifter om personer som ångrat sin transition. Även om vetenskapliga studier pekar på att andelen ångrare är liten, endast 0,6 procent av transkvinnor och 0,3 procent av transmän är det viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver. Att andelen som söker sig till könsdysforivården men sedan inte inleder hormonbehandling har ökat markant enligt den nederländska studien som nämns ovan, från 10 procent 1980 till 35 procent 2010 antyder att fler personer som är osäkra på sin könstillhörighet söker sig till tranvården idag. Detta innebär i sig en ökad risk som vården måste ta hänsyn till. 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att en ångrare inte nödvändigtvis ångrar hela sin transition. Det kan till exempel handla om att en person ångrar ett visst kirurgiskt ingrepp men inte hela transitionen. Detta har till exempel inträffat för ett par personer som innan 2013, på grund av existerande regler, blev tvungna att genomföra operation för att få ändra sin könstillhörighet. Idag skulle dessa troligen ha gått igenom hormonbehandling och ändrat sin könstillhörighet, men inte gjort kirurgi.

Det kan också handla om att personer utsätts för socialt tryck från sin omgivning att inte genomgå en transition. Det förekommer att den transsexuelle utsätts för mycket oförståelse och tryck från sin omgivning både inom familj och vänkrets och inte orkar genomföra transitionen för att det blir för psykiskt jobbigt.

Öppna Kristdemokrater anser att det är mycket viktigt att ångrare får den hjälp de behöver för att få en korrekt diagnos och rätt vård. De ska också ges möjlighet att göra en full återgång om de vill detta. Det är också viktigt att vården inkluderar familj och det närmsta sociala nätverket i behandlingen av framför allt unga transpersoner för att minska risken för att den unge utsätts för påtryckningar av något slag. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att de som ångrar hela eller delar av sin transition ska få den hjälp de behöver för att få korrekt diagnos och rätt vård
 2. Att de som ångrar hela eller delar av sin transition ska ges möjlighet att göra en återgång om de vill detta
 3. Att familj och det närmaste sociala nätverket involveras i behandlingen av framför allt unga transpersoner

FÖRBÄTTRADE LIVSVILLKOR

LIVSVILLKOR

2017 överlämnades utredningen ”Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)” till Kulturdepartementet. Trots att utredningen påpekade att det finns betydande problem för transpersoner inom flera olika områden exempelvis i kontakter med sjukvård, myndigheter, banker, försäkringsbolag, arbetsgivare och ute i samhället i övrigt, ser vi inga positiva ändringar. För transpersoner finns dessa problem kvar.

Trots att utredningen presenterade ett flertal förslag till vad som kan göras för att förbättra transpersoners vardag saknas tydliga ansatser från regeringen att genomföra nödvändiga reformer. Öppna Kristdemokrater anser att det är av betydande vikt att de problem transpersoner har tas på allvar. Det är inte acceptabelt att transpersoner har betydligt sämre livsvillkor än cis-personer. Det behövs ett sammanhållet arbete för att ta tag i de reformer som behöver genomföras för att förbättra transpersoners livsvillkor.

En orättvisa som drabbar många transpersoner, är att sjukvården i Sverige har 21 olika huvudmän. Varje region har sina egna regler rörande transpersoner. Vissa regioner godkänner att en transperson får skriva en egenremiss till den könsidentitetsmottagning regionen har avtal med, medan andra regioner kräver att en sådan remiss skrivs av den egna psykiatrin. I vissa regioner finns det krav från såväl öppenvårdspsykiatrin som från barn och ungdomspsykiatrin, att den enskilda transpersonen först måste genomgå en psykologutredning, innan en remiss skickas till en könsidentitetsmottagning. Öppna Kristdemokrater anser att sjukvården bör förstatligas så att det finns en och samma huvudman för vården över hela Sverige. 

STÖD TILL FÖRÄLDRAR OCH ANDRA ANHÖRIGA

För att föräldrar och anhöriga ska kunna vara ett bra stöd till transpersoner kan de själva vara i behov av olika former av stöd. Det kan handla om allt ifrån behov av mer kunskap, information om könsinkongruens och könsdysfori, information om hur man på bästa sätt kan stötta sitt eget barn eller annan anhörig som är transperson till samtalsstöd i olika former. Öppna Kristdemokrater anser att det är viktigt att föräldrar och andra anhöriga erbjudas de stöd de behöver. 

STÖD TILL CIVILSAMHÄLLETS ORGANISATIONER

Civilsamhällets organisationer fyller en viktig funktion. De sammanhang och gemenskap, aktivitet och möjlighet att tillsammans med andra verka för förändring. Civilsamhället organisationer behöver ges utrymme att utvecklas och växa men de kan också behöva stöd från stat, regioner och kommun. Ett sådant stöd kan vara exempelvis i form av att det erbjuds tillgång till lokaler, it-stöd eller kompetensutveckling men även som direkta ekonomiska bidrag. 

När det offentliga ger stöd till civilsamhällets organisationer är det viktigt att det är just ett stöd och inte ett sätt att styra civilsamhället. Öppna Kristdemokrater anser därför att det är viktigt att stöd till civilsamhället i huvudsak ges som fria medel baserat på medlemsunderlag och den enskilda organisationens kapacitet. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att ett sammanhållet arbete för att ta tag i de reformer som behöver genomföras för att förbättra transpersoners livsvillkor 
 2. Att sjukvården bör förstatligas
 3. Att familj och anhöriga till transpersoner erbjuds det stöd och hjälp de behöver
 4. Att stöd till civilsamhället i huvudsak ges som fria medel baserat på medlemsunderlag och den enskilda organisationens kapacitet
POLITIK FÖR REGNBÅGSFAMILJER

POLITIK FÖR REGNBÅGSFAMILJER

INLEDNING

Öppna Kristdemokrater är ett förbund grundat på en kristdemokratisk idétradition som personers okränkbara människovärde, personalismen och familjen som samhällets viktigaste hörnsten. Det skiljer från liberaler som har marknaden som det centrala och socialister som har de kollektiva systemen som det centrala. 

Öppna Kristdemokrater är den borgerliga garanten för regnbågsfamiljers rättigheter i Sverige och EU. Vi har tagit ställning för att den fria rörligheten inom EU ska gälla regnbågsfamiljer barn och föräldrar. På kommunal nivå vill Öppna Kristdemokrater arbeta med att göra det lättare för alla familjer att delta på lika villkor.

Öppna Kristdemokrater vill lyfta upp barnperspektivet när det kommer till regnbågsfamiljer. Det är av största vikt att regnbågsbarn precis som barn till heterosexuella par får samma möjligheter till stöd vid utsatthet för brott samt vid bevittnade av brott. Och att de får samma stöd och möjligheter i välfärden, både i Sverige och inom EU. Så ser det inte ut idag.

ARBETE FÖR EN ÖPPEN KRISTDEMOKRATISK FAMILJEPOLITIK 

Kristdemokraterna jobbar för lika villkor för regnbågsfamiljer och traditionella familjebildningar. Kristdemokraterna har drivit på en lagförändring sen 2014 där barnets behov blir centralt för uppföljning och val av familjehem som har gått igenom. Ett initiativ som Moderaterna och Socialdemokraterna valde att följa efter, vilket är glädjande då kristdemokratisk politik blev verklighet och gjorde det bättre för många familjer.

Det finns flera utmaningar kvar i familjefrågorna. En av våra största utmaningar är att Sverige på allvar behöver möta frågan om regnbågsbarns rätt till stöd, om de har varit utsatt för fysiskt och psykiskt våld i samkönade familjer. Kommuner och regioner måste stötta dessa barn på deras villkor. Därför föreslår vi tre förslag till kommunerna och regionerna för att förbättra stödet till regnbågsbarnen och deras familjer

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att kommuner och regioner ska ta fram en plan för förebyggande och rehabiliterande insatser för regnbågsbarn som utgår från deras situation och villkor
 2. Att kommuner och regioner ska specialutbilda personal som kuratorer och socionomer samt relevant personal med adekvat kunskap om våld i samkönade relationer
 3. Att det ska finnas särskilda samtalsgrupper, material och samarbeten till regnbågsfamiljer och regnbågsbarn

MIGRATION OCH ASYL

Länder som Sverige och Tyskland har under betydande tid tagit emot fler migranter än de klarat av att integrera i samhället. Detta drabbar både de som sökt sig hit och de som bor i landet sedan länge. Därför behövs det åtgärder för att anpassa migrationspolitiken till integrationkapaciteten och till de regler för migration som tillämpas av andra EU-länder. Det innebär bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid familjeåterförening. 

De skärpta kraven för permanenta uppehållstillstånd är en viktig åtgärd för att skapa incitament för integration. Att de som kommer till EU-länder kan integreras i och bli en del av samhället är särskilt viktigt för hbt+personer. En välfungerande integration är a och o för ett framgångsrikt arbete mot hedersnormer och för att förändra de hbt+negativa värderingar som finns inom de kulturområden många migranter kommer ifrån.

Öppna kristdemokrater står bakom moderpartiets migrationspolitik. Men vill även tillägga att man även bör lyfta behovet av bättre rättssäkerhet för hbt+personer i asylprocessen. Det är också viktigt att följa upp att de skärpta kraven för anhörig invandring inte drabbar hbt+personers möjlighet att återförenas på samma villkor som heterosexuella par. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Ökad rättssäkerhet för hbt+personer och dess familjer i svensk asylprocess.
 2. Uppföljning av de skärpta reglerna för anhöriginvandring för att säkerställa att hbt+personer ges samma möjlighet till familjeåterförening som andra. 
ETT EUROPA FÖR ALLA

ETT EUROPA FÖR ALLA

INLEDNING

Den Europeiska unionen som vi känner har kommit att bli det mest lyckade fredsprojektet som vi känner till. Aldrig förr har så många européer som nu levt i sådant välstånd, frihet och trygghet som idag. Denna utveckling är till stor del tack vare den Europeiska unionen och att kristdemokratiska ledare från framför allt Tyskland, Frankrike och Italien bestämde sig för att det aldrig mer skulle råda krig på den europeiska kontinenten. Länder som handlar med varandra och som görs beroende av varandra kommer naturligt att se varandra som tillgångar och inte som konkurrenter. På denna enkla princip skapades den Europeiska unionen, det mest lyckade freds- och frihandelsprojektet som någonsin observerats.

Många européer har fått det allt bättre under åren. Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 och Östeuropas successiva öppnande mot omvärlden har EU utvidgats från att i princip ha varit en sammanslutning av västeuropeiska länder, till att idag omfatta länder från hela Europa.

Trots att välståndet har ökat för de allra flesta i Europa, så finns det fortfarande de grupper som har halkat efter. Dessa grupper innefattar bland annat de människor som identifierar sig som homo, – bi-, eller transsexuella.

UTGÅNGSPUNKT I KRISTDEMOKRATIN 

Enligt den kristdemokratiska idétraditionen är det en självklarhet att alla människor ska bemötas jämlikt och med respekt, oavsett vart de bor i världen. Enligt den kristdemokratiska idétraditionen har varje människa inte bara ett högt värde, utan också ett unikt värde som innebär att varje människa har rätt att leva sitt liv så som den önskar. Detta innebär att det för en kristdemokrat är en självklarhet att alla människor, oavsett vilken sexuell läggning de har, eller vilken könsidentitet de har, ska ha rätten till ett liv i trygghet och värdighet. I ett kristdemokratiskt samhälle ska alla människor få komma till sin rätt och ingen ska behöva dölja sin identitet med rädsla för att bli diskriminerad.

I det samhälle som Kristdemokraterna eftersträvar så ska alla människor kunna känna sig säkra, ha samma rätt till sjukvård och socialförsäkringar och att kunna söka sig till samma utbildningar och samma arbeten, förutsatt att de besitter de rätta meriterna. En persons sexuella läggning ska aldrig kunna påverka en människas rätt och möjlighet att leva ett fullvärdigt liv. För en Kristdemokrat är det en självklarhet att en person som definierar sig som homo-, bi- eller transsexuella kunna leva öppet i enlighet med sin identitet, utan rädsla för att bli diskriminerad eller att få ta emot våldshandlingar eller verbala trakasserier.

Det är å ena sidan positivt att allt fler människor idag väljer att öppet visa sina sexuella identiteter och sina könsidentiteter. Att tvingas att leva ett helt liv och dölja vem man egentligen är, är förödande och i praktiken ett liv som går förlorat. Ett sådant samhälle är inte förenligt med den kristdemokratiska principen och att varje människa har ett unikt och okränkbart värde. Att människor nu i allt högre utsträckning väljer att komma ut och leva i sina sanna identiteter är positivt. Acceptansen och förståelsen för frågor som rör hbt+ har ökats under de senare åren. Samtidigt ser vi att utvecklingen på intet sätt är linjer. 

Vi Kristdemokrater ser med fasa på vad som händer i länder som Polen och Ungern, länder som under senare tid har sett en grogrund för en ny konservativ och nationalistisk rörelse, där homo-, bi- och transfobi är ett stående inslag. Dessa länders regeringar gör vad populister historiskt alltid har gjort och ställer grupp mot grupp. I detta fall gömmer dessa konservativa regeringar sin fobi bakom fromma värderingar om familjerna som samhällets viktigaste byggsten. 

För en Kristdemokrat finns det ingen som helst motsättning mellan att å ena sidan värna familjen, som enligt oss är samhällets viktigaste byggsten, och samtidigt arbeta för ett öppet och tolerant samhälle där alla människor kan leva sina live öppet och fritt.

Den Europeiska unionen som en gång grundades för att överbrygga klyftorna mellan människor på basis och nationalitet, religion, kön och på senare år även sexuell identitet. EU har onekligen varit en starkt bidragande faktor till att ha skapat ett aldrig tidigare skådat välstånd för de europeiska ländernas medborgare. Länder som tidigare varit planekonomiska diktaturer längtar efter den gemenskap som EU erbjuder. Detta visar inte minst den stora östutvidgningen år 2004.

Men just av denna anledning är det viktigt att EU med en samstämmig röst visar att EU inte är ett sällskap där länder kan söka sig för att erhålla stöd i form av bidrag. I Fördraget om den Europeiska unionens andra artikel statueras att unionen ska motverka diskriminering av minoriteter av olika slag. Man kan inte och bör inte kunna få vara fullvärdig medlem av den Europeiska unionen och samtidigt bedriva en politik som aktiv resulterar i att människor döljer sin sanna identitet som homo-, bi- eller transsexuella och som då riskerar att utsättas för repressalier om de visar sin sanna identitet.

Vi i Öppna Kristdemokrater anser absolut inte att EU ska lägga sig i hur olika länder bedriver välfärd, hur de väljer att organisera sjukvård, skola eller arbetsmarknadsvillkor. Men det finns en skarp gräns gentemot att lägga sig i olika länders angelägenheter och att stå passivt och titta på när vissa länder i EU diskriminerar sin egen befolkning. Det är och ska fortsatt vara EU:s roll att försvara grundläggande rättigheter. EU måste tydligt markera och vidta åtgärder när grundläggande mänskliga fri- och rättigheter kränks.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att EU avskaffar den så kallade sociala pelaren 

FRI RÖRLIGHET 

Den fria rörligheten är för oss som EU-medborgare en av hörnstenarna i EU samarbetet. Men ändå finns grupper som inte kan dra nytta av rätten till fri rörlighet fullt ut som hbt+personer, regnbågsfamiljer och deras barn. Vi oroas över att regnbågsfamiljer upplever diskriminering när de reser eller flyttar inom EU. Ett par som är gifta i Sverige ska inte behöva se sitt föräldraskap eller få sitt äktenskap nedvärderat när de åker till, eller genom ett annat EU-land, bara för att det landet inte tillåter samkönade par att till exempel adoptera eller ingå äktenskap.

Barn ska naturligtvis legalt ha sina föräldrar som föräldrar oavsett vilket land de befinner sig i. En kvinnas fru ska vara hennes närmaste anhöriga även i ett land som inte själv har samkönade äktenskap. För oss är det viktigt att alla hbt+personer behandlas likvärdigt i EU-länderna.

En viktig fråga är att EU-länder ska respektera varandras lagar så äktenskap och föräldraskap inte upphör vid nationella gränser. Den kristdemokratiska idétraditionens principer om förvaltarskap, demokrati, solidaritet och vetskapen att varje person har ett okränkbart människovärde är värden som leder vara nationell men alla EU länder ska leva upp till den fria rörlighetens direktiv. Så bevarar vi en union utan att utöka byråkratin.

Europa har idag inte en fri rörlighet för regnbågsfamiljer eller hbt+personer trots att flera avtal likt schengenavtalet menar att alla EU medborgare ska vara garanterade fri rörlighet. 

Länder som hindrar den fria rörligheten ska bli sanktionerade enligt bötesbelopp. Den fria rörligheten för varor, tjänster, att kunna studera, resa eller driva företag får inte hindras av homo, bi och transfober. EU bör därför följa upp direktiv inom arbetsrätt för transpersoner som finns idag och införa det som en del av strategin för hbt+personer.

Även rätten till tjänster likt sjukvård inom EU som en del av den fria rörligheten får inte hindras av en kränkning av mänskliga rättigheter. Välfärden i de europeiska länderna inom unionen ska vara nationell men alla EU länder ska leva upp till den fria rörlighetens direktiv. Så bevarar vi en union utan att utöka byråkratin.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att den fria rörligheten ska gälla hbt+personer och dess familjer 
 2. Att länder som hindrar den fria rörligheten ska få sanktioner enligt bötesbelopp
 3. Att EU-kommissionen måste följa upp att den så kallade Coman-domen verkligen efterlevs. Domen garanterar samkönade familjer samma fria rörlighet inom EU som alla andra EU-medborgare har
 4. Att underlätta för regnbågsfamiljer att kunna etablera sig i alla EU:s medlemsländer

FÖRSLAG FÖR EN MER RÄTTVIS UNION

Trots EU:s antidiskrimineringsdirektiv så fortsätter diskrimineringen mot hbt+personer. EU behöver ta fram ett ramverk som gör gällande vad egentligen diskriminering är och hur diskriminering tar sig i uttryck mot hbt+personer. Diskriminering är något som oftast inte är lätt att slå fast, om det inte på ett tydligt sätt görs gällande vad i handling som klassas som diskriminering.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att EU antar det uppdaterade likabehandlingsdirektivet som gör att skyddet mot diskriminering omfattar alla även inom hälsa och sjukvård, utbildning, sociala förmåner samt när man köper varor och tjänster
 2. Att varje land ska kontinuerligt rapportera om de åtgärder man vidtagit för att motverka diskriminering mot hbt+personer
 3. Att EU ska inkludera hbt+personers rättigheter som en del i arbetet med grannlandspolitik, bistånd och handel

EN RÄTTSSÄKER ASYLPROCESS

När det kommer till asylprocessen anser Öppna Kristdemokrater att det finns ett behov av ett mottagningssystem samt en mer rättssäker asylprocess. Det är av vikt att människor trots läggning ska känna sig trygga när det söker asyl i EU-länder. Det är något som Öppna Kristdemokrater anser kan förbättras både i Sverige och på EU-nivå. Bedömningen av hbt+personers asylansökningar präglas av betydande godtycklighet och många hbt+personer upplever fortfarande en otrygghet i de boenden de erbjuds av Migrationsverket. Det är inte tillräckligt att anse asylprocessen som god på grund av att ett visst antal formaliakrav kan bockas av på en lista. 

Rättssäkerheten i asylprocessen måste öka. I Sverige förslag kring kompetenshöjande insatser, bättre kunskaps- och metodstöd, inspelning och transkribering av intervjuer, tolkstöd vid genomgång av protokoll från intervjuer och en oberoende inspektion för migrationsärenden samt förslag på att tillsätta en utredning för att utvärdera Migrationsverkets arbete med asylärenden där hbt+personer söker asyl eller där religiös uppfattning, till exempel konversion, åberopas. Utifrån denna utvärdering bör en sådan utredning föreslå åtgärder som stärker den rättsliga kvaliteten och likformigheten i tillämpningen. Det förslag som har tagits upp i Sverige är även goda förslag att se över på EU-nivå.

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att EU ska ha en rättssäker asylprocess för hbt+personer och dess familjer