Ordet transpersoner används som ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från den traditionella samhällsnormen. En enskild transperson kan identifiera sig som man, kvinna, både och, mitt emellan, varken eller – oberoende av det kön som registrerats vid födseln. En del vill förändra sin kropp, andra inte. I program har Öppna Kristdemokrater samlat förslag till reformer för att skapa en mer modern och ändamålsenlig lagstiftning för fastställande av juridiskt kön samt för tillgången till vård och behandling. 

Vår utgångspunkt är att varje människa är okränkbar och har rätt att utveckla sin egen person. I detta ligger en rätt till självidentifiering men också en förståelse för att alla människor växer och utvecklas i en kontext av flera olika små och större gemenskaper, varav familjen för de flesta människor är den viktigaste. 

RÄTT TILL SJÄLVIDENTIFIERING

ÄNDRING AV KÖNSTILLHÖRIGHET

Ändring av könstillhörigheten är väldigt viktig för transsexuella och ibland även icke-binära. Då ändring av könstillhörighet endast är en administrativ process är det Öppna Kristdemokraters åsikt att detta ska vara lika enkelt att genomföra som det är att ändra folkbokföringsadress till exempel genom en e-tjänst hos Skatteverket. Det är dock viktigt att det finns kontrollmekanismer vi upprepade ändringar för att förhindra missbruk av kriminella krafter.

Även minderåriga bör ha möjlighet att få sin könstillhörighet ändrad om en ändring är i enlighet med utvecklingen av barnets eller ungdomens könsidentitet och det krävs med hänsyn till personens bästa. I minderårigas fall bör det alltså krävas intyg från läkare. 

Öppna Kristdemokrater anser inte att unga själva bör ha rätt att ändra sin könstillhörighet mot sina vårdnadshavares vilja. I de fall vårdnadshavarna inte anser att deras barn bör ändra sin könstillhörighet eller om vårdnadshavarna är oense bör socialtjänsten ges möjlighet att fatta beslut om att anmäla ändrad könstillhörighet ifall det bedöms vara till barnets eller den unges bästa.

KÖNSNEUTRALA PERSONNUMMER

Dagens system med ett personnummer, där det framgår vilken könstillhörighet man har, leder till problem för den som ändrat sin könstillhörighet. Eftersom ens kön framgår av det personnummer man har, kan en ändring av ens könstillhörighet leda till problem med banken, försäkringsbolaget, bostadskön etc. Det kan också skapa problem som ännu inte har eller som inte vill ändra könstillhörighet men som har ett normöverskridande könsuttryck. 

Förutom de problem som uppstår för den som på grund av ändrat könstillhörighet tilldelas ett nytt personnummer finns också frågan om varför kön vid varje tillfälle måste vara en publik uppgift. Öppna Kristdemokrater föreslår därför att personnummer framöver ska vara könsneutrala och att könstillhörigheten istället registreras på ett annat sätt i folkbokföringen. Genom att särskilja könstillhörigheten från personnumret skapas också möjligheten till att införa en neutral könstillhörighet samt en beteckning för de som inte vill ha något kön registrerat.  

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att det ska vara möjligt att ändra könstillhörighet genom en säker e-tjänst
 2. Att minderåriga ska kunna få sin könstillhörighet ändrad om en ändring är i enlighet med utvecklingen av barnets eller ungdomens könsidentitet och det krävs med hänsyn till personens bästa
 3. Att socialtjänsten ska kunna anmäla ändrad könstillhörighet för minderåriga ifall en eller båda vårdnadshavarna motsätter sig en sådan ändring och om det bedöms vara till barnets eller den unges bästa
 4. Att personnumren görs könsneutrala och att könstillhörigheten registreras på annat sätt i folkbokföringen
 5. Att det skapas möjlighet att registrera en neutral könstillhörighet 
 6. Att det skapas möjlighet att registrera att man inte vill uppge kön

ÖKAD KUNSKAP

Socialstyrelsen konstaterade förr året att ”[a]ntalet nya fall av diagnostiserad könsdysfori bland personer med registrerat kön flicka i åldern 13–17 år har ökat med närmare 1 500 procent sedan 2008.” Det har även skett en betydande ökning även i andra grupper. Från 2008–2018 ökade antalet personer med diagnosen könsdysfori bland unga med registrerat kön man i åldern 18-24 år med 400 procent. 

Även den demografiska sammansättningen av de som söker sig till könsdysforivården har förändrats från att till större delen utgöras av personer med registrerat kön man där könsdysforin debuterat i barnaåren eller efter puberteten till att till stor del vara personer med registrerat kön kvinna där könsdysforin debuterar tidigt i puberteten. 

Det är inte bara i Sverige som denna kraftiga ökning av nya diagnosticerade fall av könsdysfori finns. Men trots den kraftiga ökningen saknas det kunskap om vad ökningen och förändringen i den demografiska sammansättning bland de som säker sig till könsdysforivården beror på och i vilken utsträckning de förändringar som skett i gruppen bör leda till förändringar i vård och behandling. 

Vissa insatser har gjorts inom forskningen för att bättre förstå de förändringar som sker; exempelvis har en studie gjort på alla de som sökte sig till en könsidentitetsklinik i Amsterdam mellan 1972 och 2015. Öppna Kristdemokrater anser att liknande undersökning bör göras i Sverige. Likaså bör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fördjupa den studie de genomförde om könsdysfori hos barn och unga 2019. Just nu bedrivs det en hel del forskning inom området och det är viktigt att den nya kunskap som kommer fram kan omsättas i bättre vård och omsorg. 

Öppna Kristdemokrater anser att denna typ av fördjupande kunskap är ett bra komplement till det uppdaterade nationella kunskapsstöd som Socialstyrelsen arbetar med att ta fram 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att tillsammans med akademiska institutioner undersöka förändringarna i den grupp som söker sig till könsdysforivården
 2. Att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ges i uppdrag att fördjupa den studie om könsdysfori hos barn och unga som de publicerade 2019

BÄTTRE VÅRD OCH BEHANDLING

KÖNSIDENTITETSMOTTAGNINGAR

Nuvarande system, där vuxenpsykiatrin och BUP har sina egna könsidentitetsmottagningar, leder till att nyblivna 18-åringar som lämnar BUP, remitteras vidare till någon av vuxenpsykiatrins könsidentitetsmottagningar, där de kan få vänta länge, innan de får en kallelse till sitt första besök på vuxenmottagningen.

För att unga transpersoner ska slippa hamna i en ny vårdkö när de fyller 18 år anser Öppna Kristdemokrater att samtliga könsidentitetsmottagningar framöver ska ta emot såväl barn som vuxna. För att detta ska bli möjligt krävs det att mottagningarna i sin personalstyrka har den kompetens som behövs för att ta hand om barn, unga, unga vuxna och vuxna. Bland personalen i dessa nya könsidentitetsmottagningar, ska det även finnas såväl neuropsykiatrisk kompetens, som kompetens i endokrinologi.

UTREDNING OCH DIAGNOSTICERING

Utredningen ska även i fortsättningen vara individanpassad och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idag finns två olika kunskapsstöd framtagna av Socialstyrelsen som ger hjälp till könsidentitetsmottagningarna runt detta. Det ena kunskapsstödet avser barn och unga det andra vuxna. Kunskapsstödet avseende barn och unga håller för tillfället på att uppdateras av Socialstyrelsen och planeras vara färdigt under första halvåret 2022.

Idag behövs det en remiss för att komma till utredning. Vissa team tillåter en egenremiss medan andra kräver remiss från psykiatriker, psykolog eller skolsköterska. Öppna Kristdemokrater anser att utredningen måste vara likadan i hela landet något som den inte är idag. Detta beror på att det görs olika tolkningar av Socialstyrelsens kunskapsstöd. 

Just nu pågår en process för att göra betydande delar av könsdysforivården till så kallad nationellt högspecialiserad vård. Detta bör leda till större enhetlighet i de bedömningar som görs och den vård som erbjud. Det kommer också förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning och forskning. Öppna Kristdemokrater anser att det är bra att könsdysforivården nu blir nationellt högspecialiserad vård. Det är dock viktigt att detta inte leder till längre vårdköer eller tillgänglighetsproblem som innebär hinder för personer att ta del av utredningar och vård som de behöver. 

MEDICINSK OCH KIRURGISK BEHANDLING

Öppna Kristdemokrater anser inte att frågor rörande detaljer om medicinsk och kirurgisk behandling är beslut som bör fattas på politiska grunder. Beslut om vilka typer av behandlingar som är lämpliga att erbjuda måste lämnas till den medicinska professionen. Det är dock ett politiskt ansvar att skapa de ramar som vården ska verka inom. 

Öppna Kristdemokrater anser att det även fortsatt ska vara möjligt att erbjuda unga transpersoner hormonbehandling med så kallade stopphormoner, minipiller eller p-piller som kan initieras när ungdomen kommit in i puberteten och en preliminärkönsdysforidiagnos har satts. Detta är en behandling görs för att förhindra ytterligare oönskad pubertetsutveckling av kroppen. För en ung transsexuell på väg in i puberteten är en pubertetsutveckling av kroppen påfrestande för den psykiska hälsan, och kan leda till ett omfattande psykiskt lidande.

Samtidigt kan en behandling med stopphormoner föra med sig biverkningar exempelvis minskad tillväxt av benmassa. Avvägningen mellan risk och nytta med behandlingen är dock ingen politisk bedömning utan en bedömning som måste göras från fall till fall av behandlande läkare i samråd med den person det berör och dennes vårdnadshavare. 

Vi ser med oro på den självmedicinering som görs där personer själva införskaffar könskonträra hormoner. En orsak till självmedicineringen är de långa köerna till könsidentitetsmottagningarna. Det kan ta upp till flera månader från det första besöket på en mottagning innan utredningen påbörjas. Eftersom utredningen pågår mellan sex och nio månader innebär det en lång väntan för den enskilde innan diagnos kan fastställas och könskonträra hormoner skrivs ut.

Öppna Kristdemokrater anser att man inte bör begränsa möjligheten att få könskonträra hormoner genom vården ytterligare, exempelvis genom att med lagstiftning höja åldersgränsen för behandling med könskonträra hormoner. Unga personer som fått sin könsdyforidiagnos fastställd bör även fortsättningsvis kunna förskrivas könskonträra hormoner. De medicinska riskerna med självmedicinering är så pass allvarliga att en reglering i lag för att ytterligare begränsa vårdens förskrivning inte är önskvärd.

Öppna Kristdemokrater anser att könsbekräftande kirurgi även i fortsättningen ska kunna erbjudas från det personen är 18 år under förutsättning att patienten och könsidentitetsutredningen kommit fram till att det är önskvärt för patienten. Öppna Kristdemokrater anser också att det är viktigt med en god eftervård. Senast tre månader efter kirurgisk behandling ska alla patienter erbjudas ett kuratorssamtal och annat stöd där det behövs. Vid behov ska remisser skickas till den lokala vuxenpsykiatrin, vårdcentral, och/eller gynekolog, androlog eller endokrinolog.

För transkvinnor (MTF) är det viktigt att bli erbjuden hårborttagning. Eftersom alla har olika typer av skäggväxt och kroppsbehåring så finns det ingen metod som passar alla. Vissa kan behandlas med laser medan andra kommer behöva få epilering. Epilering är tidskrävande och mer kostsamt än laserbehandling. Idag varierar det mellan olika delar av landet vilken typ av behandling som erbjuds som en del av den offentligt finansierade vården. Öppna Kristdemokrater anser att hårborttagning för transkvinnor bör ingå i den offentligt finansierade vården och inordnas i högkostnadsskyddet.

Många transpersoner är beroende av olika typer av hjälpmedel. Det kan exempelvis handla om binders som används av transmän som ännu inte fått mastektomi för att dölja brösten, penisproteser som hjälper transmän som inte fått falloplastik att få ett mer manligt utseende samt peruker för transkvinnor som har för mycket manligt håravfall och därför inte kan få hårtransplantation. Idag erbjuds olika typer av hjälpmedel i olika delar av landet. Öppna Kristdemokrater anser att de hjälpmedel en transperson behöver ska ingå i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att samtliga könsidentitetsmottagningar framöver ska ta emot såväl barn som vuxna
 2. Att alla transpersoner ska erbjudas likvärdig vård oavsett var i landet de bor
 3. Att omvandlingen av könsdysforivården till nationellt högspecialiserad vård inte skapar hinder för personer att ta del av utredningar och vård som de behöver
 4. Att unga personer även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behandling med stopphormoner
 5. Att det inte införs några ytterligare begränsningar i möjligheten att få könskonträra hormoner utskrivet av läkare
 6. Att könsbekräftande kirurgi även i fortsättningen ska kunna erbjudas från det personen är 18 år 
 7. Att alla som genomgår könsbekräftande kirurgi ska ges tillgång till god eftervård
 8. Att transkvinnor ska erbjudas hårborttagning som en del av den offentligt finansierade vården
 9. Att de hjälpmedel en transperson behöver ska ingå i högkostnadsskyddet för hjälpmedel 

STÖD TILL ÅNGRARE

I den offentliga debatten förekommer det från och till uppgifter om personer som ångrat sin transition. Även om vetenskapliga studier pekar på att andelen ångrare är liten, endast 0,6 procent av transkvinnor och 0,3 procent av transmän är det viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver. Att andelen som söker sig till könsdysforivården men sedan inte inleder hormonbehandling har ökat markant enligt den nederländska studien som nämns ovan, från 10 procent 1980 till 35 procent 2010 antyder att fler personer som är osäkra på sin könstillhörighet söker sig till tranvården idag. Detta innebär i sig en ökad risk som vården måste ta hänsyn till. 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att en ångrare inte nödvändigtvis ångrar hela sin transition. Det kan till exempel handla om att en person ångrar ett visst kirurgiskt ingrepp men inte hela transitionen. Detta har till exempel inträffat för ett par personer som innan 2013, på grund av existerande regler, blev tvungna att genomföra operation för att få ändra sin könstillhörighet. Idag skulle dessa troligen ha gått igenom hormonbehandling och ändrat sin könstillhörighet, men inte gjort kirurgi.

Det kan också handla om att personer utsätts för socialt tryck från sin omgivning att inte genomgå en transition. Det förekommer att den transsexuelle utsätts för mycket oförståelse och tryck från sin omgivning både inom familj och vänkrets och inte orkar genomföra transitionen för att det blir för psykiskt jobbigt.

Öppna Kristdemokrater anser att det är mycket viktigt att ångrare får den hjälp de behöver för att få en korrekt diagnos och rätt vård. De ska också ges möjlighet att göra en full återgång om de vill detta. Det är också viktigt att vården inkluderar familj och det närmsta sociala nätverket i behandlingen av framför allt unga transpersoner för att minska risken för att den unge utsätts för påtryckningar av något slag. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att de som ångrar hela eller delar av sin transition ska få den hjälp de behöver för att få korrekt diagnos och rätt vård
 2. Att de som ångrar hela eller delar av sin transition ska ges möjlighet att göra en återgång om de vill detta
 3. Att familj och det närmaste sociala nätverket involveras i behandlingen av framför allt unga transpersoner

FÖRBÄTTRADE LIVSVILLKOR

LIVSVILLKOR

2017 överlämnades utredningen ”Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)” till Kulturdepartementet. Trots att utredningen påpekade att det finns betydande problem för transpersoner inom flera olika områden exempelvis i kontakter med sjukvård, myndigheter, banker, försäkringsbolag, arbetsgivare och ute i samhället i övrigt, ser vi inga positiva ändringar. För transpersoner finns dessa problem kvar.

Trots att utredningen presenterade ett flertal förslag till vad som kan göras för att förbättra transpersoners vardag saknas tydliga ansatser från regeringen att genomföra nödvändiga reformer. Öppna Kristdemokrater anser att det är av betydande vikt att de problem transpersoner har tas på allvar. Det är inte acceptabelt att transpersoner har betydligt sämre livsvillkor än cis-personer. Det behövs ett sammanhållet arbete för att ta tag i de reformer som behöver genomföras för att förbättra transpersoners livsvillkor.

En orättvisa som drabbar många transpersoner, är att sjukvården i Sverige har 21 olika huvudmän. Varje region har sina egna regler rörande transpersoner. Vissa regioner godkänner att en transperson får skriva en egenremiss till den könsidentitetsmottagning regionen har avtal med, medan andra regioner kräver att en sådan remiss skrivs av den egna psykiatrin. I vissa regioner finns det krav från såväl öppenvårdspsykiatrin som från barn och ungdomspsykiatrin, att den enskilda transpersonen först måste genomgå en psykologutredning, innan en remiss skickas till en könsidentitetsmottagning. Öppna Kristdemokrater anser att sjukvården bör förstatligas så att det finns en och samma huvudman för vården över hela Sverige. 

STÖD TILL FÖRÄLDRAR OCH ANDRA ANHÖRIGA

För att föräldrar och anhöriga ska kunna vara ett bra stöd till transpersoner kan de själva vara i behov av olika former av stöd. Det kan handla om allt ifrån behov av mer kunskap, information om könsinkongruens och könsdysfori, information om hur man på bästa sätt kan stötta sitt eget barn eller annan anhörig som är transperson till samtalsstöd i olika former. Öppna Kristdemokrater anser att det är viktigt att föräldrar och andra anhöriga erbjudas de stöd de behöver. 

STÖD TILL CIVILSAMHÄLLETS ORGANISATIONER

Civilsamhällets organisationer fyller en viktig funktion. De sammanhang och gemenskap, aktivitet och möjlighet att tillsammans med andra verka för förändring. Civilsamhället organisationer behöver ges utrymme att utvecklas och växa men de kan också behöva stöd från stat, regioner och kommun. Ett sådant stöd kan vara exempelvis i form av att det erbjuds tillgång till lokaler, it-stöd eller kompetensutveckling men även som direkta ekonomiska bidrag. 

När det offentliga ger stöd till civilsamhällets organisationer är det viktigt att det är just ett stöd och inte ett sätt att styra civilsamhället. Öppna Kristdemokrater anser därför att det är viktigt att stöd till civilsamhället i huvudsak ges som fria medel baserat på medlemsunderlag och den enskilda organisationens kapacitet. 

ÖPPNA KRISTDEMOKRATER ARBETAR FÖR:

 1. Att ett sammanhållet arbete för att ta tag i de reformer som behöver genomföras för att förbättra transpersoners livsvillkor 
 2. Att sjukvården bör förstatligas
 3. Att familj och anhöriga till transpersoner erbjuds det stöd och hjälp de behöver
 4. Att stöd till civilsamhället i huvudsak ges som fria medel baserat på medlemsunderlag och den enskilda organisationens kapacitet